Voldgiftsdommer

Voldgiftsdommer

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

NB.: Erik Werlauff påtager sig ikke blot advokatopgaver (gennem WERLAUFF Advokatfirma, advokatanpartsselskab), men også analyse- og responsumopgaver mv. gennem Werlauff Legal Opinion A/S. Under henvisning til de advokatetiske regler, således som disse er udformet med virkning fra den 1. juli 2019, skal det om Werlauff Legal Opinion A/S oplyses, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed, at virksomheden dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.

__________________________________________________________________________________________________________________________  

Werlauff begyndte sin juristkarriere i Justitsministeriet med sigte på at blive dommer, men han valgte senere at gå advokat- og professorvejen. Han har imidlertid aldrig glemt det oprindelige ønske om at ville medvirke til rimelige og retfærdige løsninger af tvister. Derfor har opgaven som dommer i voldgiftssager hans særlige opmærksomhed.

Domstolene er hverdagens vigtigste tvistløser, men i nogle tilfælde er der behov for hurtighed, diskretion og særlig sagkundskab, og her kan voldgift være svaret.

En voldgift vil kunne føre til en forligsmæssig løsning, som ikke kunne opnås ved en domstol. Man kommer tættere på hinanden - parterne, advokaterne, dommerne - i en voldgift end ved en domstol, og dette kan virke befordrende for et forlig. Endvidere har en voldgiftsret større muligheder for at træffe rimelighedsbaserede afgørelser, end en domstol normalt har.

En voldgiftssag kan være en rent dansk sag, fx om forståelsen af en kontrakt mellem parterne, en ejeraftale (aktionær- eller anpartshaveroverenskomst) mv., eller det kan være en international sag mellem parter i flere lande om deres indbyrdes retsforhold. 

Werlauff har skrevet artikler og bøger om voldgift, som læses både i Danmark og udlandet. Se fx:

Afsnittet om voldgift i kapitel 1 i bogen "Dansk retspleje", 2016 (medforfatter: videnpartner, advokat Lars Lindencrone, Bech-Bruun).

Kapitlet om "Arbitration" i bogen "Civil procedure in Denmark", 2017, som Werlauff og Lars Lindencrone har skrevet for Kluwer.

En artikel om voldgift og aftalefrihed, som Werlauff har skrevet i Ugeskrift for Retsvæsen 2006 afd. B s. 146 ff. ("Voldgift og partsautonomi").

En artikel om voldgift i Danmark set med internationale øjne, som Werlauff har skrevet i European Business Law Review 2008, vol. 19, p. 267-278 ("Arbitration in Denmark: The parties' influence on a Danish arbitration case").

Om voldgift med offentligretlige delspørgsmål (i henhold til fx konkurrencelovgivningen, el-, varme- og naturgaslovgivningen, telelovgivningen, affaldslovgivningen mv.) se Werlauffs artikel "Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål" i Ugeskrift for Retsvæsen 2008 afd. B s. 152 ff.

Sidstnævnte artikel udspringer af, at Werlauff jævnligt har været voldgiftsdommer i sager inden for forsyningssektoren, herunder sager om elektricitet, kraft/varme, affaldshåndtering mv.